Det høye prisnivået på strøm i høst og vinter henger sammen med flere faktorer. Den norske kraftforsyningen er fornybar og væravhengig, og med og et temperaturavhengig forbruk av kraft vil vi oppleve prisvariasjoner fra år til år og mellom sesonger og uker. I 2021 har faktorene som påvirker den norske strømprisen trukket i retning av høye priser. Blant annet har fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge vært under normalen, og tidvis under minste målte fyllingsgrad de siste 20 årene. Mindre tilgang på vann gir mindre muligheter for produksjon av vannkraft. Det trekker i retning av høyere priser.

En annen viktig årsak er økte strømpriser i Europa. Norge er tilknyttet det europeiske kraftmarkedet gjennom utenlandsforbindelser og påvirkes av prisene gjennom strømmen vi eksporterer og importerer. Det europeiske kraftmarkedet blir i økende grad væravhengig, særlig på grunn av en betydelig andel vindkraft. På høsten og vinteren har det over lengre perioder blåst mindre enn normalt i Europa og Norden, og det har resultert i lite vindkraftproduksjon og mindre tilbud av rimelig kraft. I tillegg har flere europeiske land besluttet å stenge ned kjernekraftverk og kullkraftverk. Den europeiske kraftmiksen er også i stor grad avhengig av fossil energiproduksjon. Den siste tiden har det vært svært høye gasspriser på grunn av lave gasslagre etter en periode med høy etterspørsel kombinert med lavere tilgang på flytende naturgass (LNG) til Europa. Sammen med høye priser på kull og CO2-kvoter, øker dette prisen på strøm i Europa.

Hentet fra: regjeringen.no

Svarte dette på spørsmålet?